🛡️ Posilněte svou imunitu! Vyberte si doplňky stravy pro posílení imunity ZDE.

Aktuálně probíhající soutěže se společností FIT PLUS, spol. s r. o.

Registruj se do newsletteru a vyhraj gummies dle výběru.

STATUT reklamní a propagační soutěže: „Registruj se a vyhraj gummies dle výběru“

Tento statut upravuje pravidla soutěže „Registruj se a vyhraj gummies dle výběru“

Tento statut soutěže bude uveřejněný na webové stránce www.fitplus.sk, www.fitplus.cz počínaje dnem zahájení soutěže 01.07.2022

1. Organizátor soutěže

FIT PLUS spol. s r.o., se sídlem Office Factory, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, Slovensko. IČO: 31352626, IČDPH: SK2020326176, zapsaná v Obchodním rejstříku Bratislava, Vložka číslo: 5259/B dále jen jako „organizátor“.

2. Trvání a místo konání soutěže

Začátek soutěže: 01. července 2022 (8:00:01).

Konec soutěže: do odvolání.

Místo konání soutěže: Facebook/fitplussk a Facebook/fitplusczech, www.fitplus.sk, www.fitplus.cz

3. Média určená pro soutěž

https://www.facebook.com/fitplussk, https://www.facebook.com/fitplusczech
“Propagační soutěž není žádným způsobem sponzorována, odebrána, spravovaná společností Facebook a není s ní nijak spojena.”

4. Základní princip soutěže

Všichni registrovaní do newsletteru prostřednictvím Hosted Signup kampaně vytvořené organizátorem v době od 01.07.2022 jsou zapojeni do losování o výhru, který si během registrace vybrali. Výhru může v každém losování získat 1 registrován v ČR a 1 registrován v ČR. Do losování jsou zařazeni všichni registrovaní subscribeři newsletteru. 1 registrovaný může vyhrát 1x. Soutěž platí do odvolání. Ukončení soutěže bude veřejné a oznámeno na stránkách organizátora.

Věcná výhra: 1x WEIDER gummies (1 balení) dle vlastního výběru z:

Weider Beauty Hair, Skin & Nails gummies

Weider Vitamin D gummies

Weider Vitamin C gummies

5. Podmínka účasti v soutěži

Podmínka zařazení do soutěže Do soutěže se může zapojit každý s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky, který nejpozději dne 1. července 2022 dovršil 18 let. Soutěž je zveřejněna na webové stránce www.fitplus.sk, www.fitplus.cz https://www.facebook.com/fitplussk, https://www.facebook.com/fitplusczech.

Soutěže se nesmí zúčastnit:

a) zaměstnanci organizátora soutěže

b) podnikatelé spolupracující s organizátorem soutěže na přípravě, organizování

a zabezpečení soutěže

c) zaměstnanci, členové orgánů nebo společníci osob uvedených v písm.

a) nebo b) výše,

d)osoby blízké osobám uvedeným v písm. a), b) nebo c) podle § 116 Občanského zákoníku.

Pokud se prokáže, že výherce soutěže je osobou podle tohoto bodu, tak nárok této osoby (výherce) na výhru nevzniká. Výhra se této osobě (výherci) nepředá, tato osoba (výherce) bude ze soutěže vyloučena a předmětná výhra bude následně předána dalšímu účastníkovi soutěže (náhradníkovi výherce) v pořadí určeném podle tohoto statutu.

6. Výhra a předání výhry

Výhrou v soutěži je 1 kus produktu dle výběru. Výběr probíhá losováním každou Neděli od spuštění soutěže.

Seznámení účastníka soutěže o získání výhry probíhá e‐mailovým oznámením nebo facebookovou zprávou či telefonicky. Výhry budou výhercům zaslány doporučeně poštou nebo předány osobně, a to v období do nejpozději 14 dnů od losování výherců.

7. Osobní údaje

V souladu s Nařízením EP a R (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu takových údajů a zákonem č. 2016/679 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, organizátor provozovatel zpracovává osobní údaje účastníků  soutěže v rozsahu jména, příjmení, telefon, emailová adresa a adresa na doručení zásilky výhercům k účelu evidence soutěžících, zprávy, vyhodnocení soutěže a předání výhry.

Organizátor přiměřeným způsobem uchovává osobní údaje výherců pro účely daňové, účetní a archivační. Organizátor soutěže je oprávněn v rámci vyhodnocení soutěže a kontaktování výherců soutěže zveřejnit osobní údaje výherců v rozsahu: krytá e-mail adresa, nebo na www.fitplus.cz, www.fitplus.cz, nebo https://www.facebook.com/fitplussk, https ://www.facebook.com/fitplusczech .

Organizátor nepřenáší osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace, nebo jiné třetí straně, přímo se nepodílející zpracování údajů spojené s vyhodnocením soutěže.

Organizátor neprovádí automatizované individuální rozhodování včetně profilování zpracovávaných osobních údajů. Účastník soutěže a výherci mají všechna práva dotčené osoby, a to především právo požadovat od organizátora přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na osobní právo na přenosnost svých osobních údajů, právo odvolat souhlas (je-li souhlas právním základem zpracování), právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky.

Bližší informace o zpracování osobních údajů se nacházejí v Pravidlech ochrany osobních údajů, kterých aktuální verze je dostupná na webové stránce www.fitplus.sk, www.fitplus.cz.

8. Soudní vymáhání výher v soutěži

Výhry v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou, ani žádnou jinou právní cestou. Věcné ceny není možné vyměnit za finanční výhru. V případě, že nastanou pochybnosti o splnění těchto podmínek a pravidel, rozhodne o jejich splnění, resp. nesplnění, organizátor soutěže.

9. Úprava a změna pravidel soutěže

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli před i během trvání soutěže pozměnit nebo upravit statut soutěže, jakož i právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. V případě rozporu mezi pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v tomto statutu a pravidly a podmínkami soutěže uvedenými v propagačních materiálech nebo jiných materiálech určených spotřebitelem platí znění uvedených pravidel.

10. Odpovědnost za škodu

Případná odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s soutěží  bude řešena podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. Vznikne-li v důsledku jednání nebo nekonání účastníka soutěže organizátorovi soutěže nebo ostatním účastníkům soutěže jakákoli újma, je účastník, který újmu způsobil, povinen v plném rozsahu ji nahradit. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí, že společnost Facebook Inc. nemá vůči nim v souvislosti s touto soutěží žádné závazky a za průběh soutěže nenese žádnou odpovědnost. Pokud účastník utrpí nějakou újmu ve spojení se společností Facebook Inc., za tuto újmu není zodpovědný organizátor soutěže.

11. Obecné ustanovení

Propagační spotřebitelská soutěž je organizována jako propagační soutěž v smyslu ust. § 4 odst. 1 6 zákona č. 6 30/2019 Z. z. o hazardních hrách a změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami  soutěže obsaženými v tomto statutu. Výhry ze soutěže jsou předmětem daně z příjmů podle § 8 ods. 1 zákona 595/2003 Sb. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů pokud přesáhnou částku 350 eur. Dani z příjmů podléhá výše výhry přesahující částku 350 eur. Organizátor soutěže má povinnost oznámit výherci výši výhry při její předáni, pokud tato částka přesahuje 350 eur.

Výherce má povinnost vypořádat daňové povinnosti, které mu ze zákona o dani z příjmů vyplývají.

V Bratislavě 20.06.2022

CZ Víherci od zahájení soutěže

Naše další webové stránky

Od roku 1992 přinášíme novinky ze světa fitness, kulturistiky a zdravého životního stylu.

Navštivte

Každoročně motivujeme a vyhlašujeme soutěž Do formy s Muscle&Fitness.

Navštivte

Revoluční skupinový trénink kombinující hudbu, světla a senzory do interaktivního a motivujícího zážitku.

Navštivte

Souhlas se zpracováním cookies

Abychom mohli náš web vylepšovat, potřebujeme si o návštěvnícíh ukládat soubory Cookies.
Zakázat vše
Povolit vše