Obchodní podmínky

s-conditions

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost FIT PLUS (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je nákup a prodej zboží na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

FIT PLUS Group s.r.o., so sídlom Elektrárenská 1, 831 04, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: s.r.o., Vložka číslo: 28178/B

IČO:35851635
DIČ: 2021615035
IČ DPH: SK2021615035

Dozorový orgán:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, ul.O. Box 5, 820 07, Bratislava 27

tel. č.: 02/ 58 272 172, 02/58 272 104

fax: 02 /58 272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1.    Tyto obchodní a reklamační podmínky, ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, v níž se dohodnou na podmínkách, které se odchylují od těchto podmínek, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před těmito podmínkami. Takto sjednané podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční lhůty apod.)

1.2.    Pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek se doplňkovou smlouvou rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáno nebo služba poskytnuta prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.3.    Zobrazená kupní cena za Zboží na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované Prodávajícím zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za dopravu Zboží ani jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak.

1.4.    Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli upravit cenu zboží uvedeného na kterékoli webové stránce elektronického obchodu provozovaného prodávajícím. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny bez ohledu na to, že zboží ještě nebylo dodáno. Prodávající si vyhrazuje právo na případné změny, úpravy a chyby v cenách, které se mohou objevit.

1.5.    V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti stanovené platnými právními předpisy Slovenské republiky nebo Evropských společenství nebo těmito obchodními a reklamačními podmínkami, může se kupující domáhat svých práv vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

1.6.    V zájmu ochrany životního prostředí a snížení množství odpadu z objednávek obalového materiálu si prodávající vyhrazuje právo kdykoli upravit minimální hodnotu jedné objednávky na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím.

2. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1.       Návrh na uzavření kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu formou vyplněného a odeslaného formuláře na internetových stránkách prodávajícího, kterým kupující zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva ke zboží  určenému kupujícím za kupní cenu  a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka").

2.2.    Po odeslání Objednávky obdrží Kupující na svou e-mailovou adresu automaticky provedené oznámení o přijetí Objednávky v elektronickém systému Prodávajícího (dále jen "Potvrzení o přijetí Objednávky"). Případné další informace týkající se objednávky kupujícího mohou být v případě potřeby zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.

2.3.    Potvrzení o doručení obsahuje informaci o tom, že prodávající obdržel objednávku, není však přijetím návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.4.    Prodávající poté zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího přijata ("přijetí objednávky"). Akceptace objednávky musí obsahovat údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží a/nebo jiných služeb, údaje o předpokládané době dodání zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno, a údaje o případné ceně, podmínky, způsob a termín dopravy zboží do sjednaného místa dodání zboží kupujícímu, údaje o prodávajícím (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), název, adresa, IČ prodávajícího apod.), případně další potřebné údaje.

2.5.    Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné formě kupujícímu.

2.6.    Prodávající informoval kupujícího před odesláním objednávky jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, aby:

a)         informován o hlavních vlastnostech zboží nebo povaze služby v rozsahu odpovídajícím použitému komunikačnímu prostředku a zboží nebo službě na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího,

b)           informován o obchodní firmě a sídle prodávajícího na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího,

c)         o telefonním čísle prodávajícího a dalších údajích důležitých pro styk kupujícího s prodávajícím, zejména o e-mailové adrese prodávajícího a faxovém čísle, pokud je sdělil na příslušné podstránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

d)         adresa prodávajícího, na níž může kupující uplatnit reklamaci, stížnost či jinou stížnost v čl. 1těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího,

e)           celkovou cenu zboží nebo služeb včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, nebo, nelze-li vzhledem k povaze zboží nebo služeb cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu a náklady na dopravu, dodání, poštovné a další náklady a poplatky, nebo, nelze-li tyto náklady a poplatky určit předem, skutečnost, že kupující bude povinen je uhradit, o čemž informuje na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,

f)        o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, lhůtě, ve které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informacích o způsobu uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a reklamací kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

g)         informace o právu kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, o kterém informuje čl. 10 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

h)       informoval o poskytnutí formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy v čl. 10a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího; prodávající rovněž uvedl samotný formulář pro odstoupení od smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího

i)         informace o tom, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle čl. 3 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a odstoupí-li od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

j)           o povinnosti kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění dle čl. 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o poskytování služeb poté, co dal prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informovaný v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího,

k)         o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo odstoupit od smlouvy informován v čl. 10 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

l)           o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby dle § 622 a 623 občanského zákoníku, informoval v čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu Prodávajícího,

m)     o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo Prodávajícím podle přísnějších zásad, než stanoví čl. § 502 občanského zákoníku, pokud je výrobcem nebo prodávajícím poskytována, jakož i informace o existenci a podmínkách asistence a služeb poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je taková asistence poskytována, informovány na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a čl. 9těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

n)             o existenci příslušných kodexů chování, k jejichž dodržování se prodávající zavázal, a o způsobu, jakým se s nimi může kupující seznámit nebo získat jejich znění na příslušné katalogové stránce internetových stránek elektronického obchodu prodávajícího,

o)             dobu trvání smlouvy, jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu určitou; jde-li o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo jde-li o smlouvu, u níž se její platnost automaticky prodlužuje, informoval rovněž o podmínkách ukončení smlouvy na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

p)       o minimální době trvání závazků kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy takový závazek pro kupujícího vyplývá, informován na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

q)       funkčnosti, včetně příslušných technických ochranných opatření, k zabezpečení Elektronického obsahu, případně informován na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu Prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího,

s)          kompatibilita Elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, která je Prodávajícímu známa nebo u níž lze důvodně předpokládat, že bude známa, byla případně zveřejněna na příslušné katalogové stránce internetových stránek elektronického obchodu Prodávajícího a v těchto podmínkách prodeje a reklamace, které jsou umístěny na příslušné podstránce internetových stránek elektronického obchodu Prodávajícího,

t)        o možnosti a podmínkách mimosoudního řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal tento systém využít, informován na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

u)           úkonů nezbytných k uzavření kupní smlouvy, a to tak, že tyto nezbytné úkony popíše v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího,

v)                   že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího a je kupujícímu k dispozici na základě písemné žádosti kupujícího o kupní smlouvu na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,

w)      informoval, že na příslušné katalogové stránce e-shopu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího, je jazykem nabízeným pro uzavření smlouvy slovenština.

2.7.    Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.6 písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží podle bodu 2.6. písm. i)těchto obchodních podmínek, není kupující povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky hradit.

3.      Práva a povinnosti prodávajícího

3.1.    Prodávající je povinen:

a)         dodat Kupujícímu na základě objednávky potvrzené přijetím Zboží v dohodnutém množství, jakosti a termínu a zabalit je nebo vybavit pro přepravu způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu,

b)         zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnými právními předpisy České a Slovenské republiky,

c)         bezprostředně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, například e-mailem. Potvrzení musí obsahovat veškeré informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.

d)         předat kupujícímu spolu se zbožím nejpozději v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými slovenskými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2.    Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3.    V případě, že prodávající není schopen z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží dodat zboží kupujícímu ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě nebo uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo za sjednanou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího od kupní smlouvy odstoupit (zrušit objednávku). Kupující může odstoupit od kupní smlouvy nebo zrušit objednávku zasláním e-mailu. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající kupní cenu nebo její již zaplacenou část do 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky kupujícímu na účet určený kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Nepřijme-li Kupující v přiměřené lhůtě Prodávajícím nabízené náhradní plnění nebo neodstoupí-li od Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a pokud již Kupující zaplatil Kupní cenu nebo její část, je Prodávající povinen vrátit Kupní cenu nebo její již zaplacenou část do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu.

4.      Práva a povinnosti kupujícího

4.1.    Kupující byl prodávajícím informován, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.

4.2.    Kupující je povinen:

a)       převzít objednané a dodané zboží,

b)         zaplatit prodávajícímu ve sjednané lhůtě splatnosti sjednanou kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží,

c)         potvrdit převzetí zboží v dodacím listu svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3.      Kupující má právo na dodání Zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém Smluvními stranami.

5.    Dodací a platební podmínky

5.1.    Obvyklá dostupnost zboží s datem jeho odeslání je uvedena u každého zboží na webových stránkách elektronického obchodu.

5.2.    Není-li mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvě dohodnuto jinak, je prodávající povinen dodat věc kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Nesplní-li prodávající svou povinnost dodat věc ve lhůtě podle věty první, vyzve jej kupující, aby věc dodal v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu poskytne. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.3.    Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím dodací lhůty sjednané v kupní smlouvě.

5.4.    Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat skutečným barevným odstínům, jak je bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů závisí mimo jiné na kvalitě použitého monitoru nebo jiného zobrazovacího zařízení.

5.5.    Kupující je povinen převzít Zboží v místě, které Prodávající nebo jeho zástupce pověřený dodáním Zboží a Kupující dohodli v Kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním Zboží (dále jen "Místo"). Kupující je povinen převzít Zboží v době dohodnuté Prodávajícím nebo jeho zástupcem pověřeným dodáním Zboží a Kupujícím v Kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním Zboží ("Časový rozsah").

5.6.    V případě, že Prodávající dodá Zboží Kupujícímu v Místě a v Časovém rozsahu, je Kupující povinen převzít Zboží osobně nebo zajistit, aby Zboží převzala osoba pověřená Prodávajícím v nepřítomnosti Kupujícího k převzetí Zboží, a podepsat protokol o zaplacení Kupní ceny a o dodání a předání Zboží. Třetí strana oprávněná k převzetí zboží musí prodávajícímu poskytnout kopii přijetí objednávky. Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem doručení zboží kupujícímu. Dodáním Zboží Kupujícímu se rozumí dodání Zboží na Místo, převzetí Zboží Kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou a podepsání zápisu o zaplacení Kupní ceny a dodání a předání Zboží Kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou.

5.7.    V případě, že bude nutné dodání Zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti Kupujícího na Místě a v rámci Časového rozsahu nebo pokud Kupující nepřevezme Zboží do 7 dnů po uplynutí Časového rozsahu bez předchozího písemného odstoupení od Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn požadovat náhradu škody ve výši skutečných nákladů na neúspěšný pokus o dodání Zboží na Místo.

5.8.    Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tj. Zboží, jakož i jeho obal bezprostředně po dodání za přítomnosti zástupce Prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a/nebo v případě, že je zásilka nekompletní (nižší počet kusů zboží nebo chybí objednané zboží), je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu sepsat zápis o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného a prodávajícímu doručeného zápisu může kupující následně odmítnout převzít dodané vadné zboží nebo potvrdit dodání vadného zboží a následně v souladu s článkem 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit u prodávajícího nebo určené osoby reklamaci vad zboží. V případě, že kupující odmítne převzít dodané vadné zboží,  veškeré náklady účelně vynaložené na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.

5.9.        Kupující je oprávněn v případě, že prodávající nedodá zboží ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

6.      Kupní cena zboží

6.1.    Kupní cena za zboží sjednaná v Kupní smlouvě mezi Prodávajícím a Kupujícím je uvedena v Akceptaci objednávky (dále jen "Kupní cena"). Pokud je Kupní cena uvedená v Potvrzení objednávky vyšší než cena za totožné Zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době podání Objednávky Kupujícím, doručí Prodávající Kupujícímu elektronickou zprávu, ve které jej informuje o nabídce nové Kupní ceny v jiné výši, což se považuje za návrh Prodávajícího na uzavření nové Kupní smlouvy, který musí být Kupujícím výslovně potvrzen e-mailem nebo písemně, aby mohlo dojít k platnému uzavření Kupní smlouvy.

6.2.    Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží, dobírkou v místě dodání zboží, platební metodou Card Pay a Tatra Pay nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetových stránkách prodávajícího v době před převzetím zboží.

6.3.    Pokud kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, považuje se za den úhrady den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4.    Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5.    Pokud Kupující nezaplatí Prodávajícímu celou kupní cenu do okamžiku dodání Zboží na místo a strany se nedohodly na úhradě kupní ceny za Zboží ve splátkách, je Prodávající oprávněn odmítnout dodání Zboží Kupujícímu.

6.6.    Náklady spojené s montáží a demontáží Zboží nejsou zahrnuty v Kupní ceně a Prodávající není povinen tyto služby Kupujícímu poskytnout.

6.7.    V případě chyby v ceně zboží a jestli se kupující a prodávající nedohodnou jinak, může prodávající objednávku zrušit, zároveň o zrušení objednávky informovat kupujícího a vrátit mu v zákonné lhůtě veškeré přijaté peněžní prostředky.

7.      Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1.    Převzetím zboží v dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy kupující nebo jím pověřená třetí osoba převezme zboží od prodávajícího nebo jeho zástupce pověřeného dodáním zboží, nebo pokud tak neučiní včas, v okamžiku, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8.      Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1.    Vyskytne-li se na Zboží vada, kterou lze odstranit, má Kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Prodávající je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu.

8.2.    Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu Zboží nebo, týká-li se vada pouze součásti Zboží, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně Zboží nebo závažnosti vady.

8.3.    Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za zboží bez vady, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.4.    Vyskytne-li se na zboží vada, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Stejná práva náleží kupujícímu, pokud jsou vady skutečně odstranitelné, ale kupující nemůže zboží řádně užívat pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

8.5.    Pokud se vyskytnou jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.6.    Prodávající poučil kupujícího o jeho právech podle § 622 občanského zákoníku (bod 8.1. až 8.3.). 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek) umístěním těchto obchodních a reklamačních podmínek na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před podáním objednávky.

8.7.    Prodávající odpovídá za vady Zboží v souladu s platnými předpisy Slovenské republiky a Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu nebo je prodávající poskytne kupujícímu na vyžádání telefonicky nebo e-mailem.

8.8.    Vyřizování reklamací se řídí platným reklamačním řádem prodávajícího, tj. článkem 8 těchto obchodních podmínek. Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s § 18 odst. 1 Zákonav době před uzavřením kupní smlouvy umístěním těchto obchodních podmínek na příslušné podstránce e-shopu prodávajícího a kupující měl možnost se s nimi seznámit v době před odesláním objednávky.

8.9.    Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím u prodávajícího formou elektronického obchodu na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.

8.10.     V průběhu záruční doby má kupující právo uplatnit u prodávajícího nároky z vad zboží zakoupeného u prodávajícího, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.

8.11.       Má-li zboží vady, má kupující právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v souladu s § 18, odst. 2 Zákona doručením Zboží do provozovny Prodávajícího a doručením projevu vůle Kupujícího uplatnit právo dle bodů 8.1. až 8.5. těchto Obchodních podmínek (dále jen "Oznámení o reklamaci") Prodávajícímu, a to např. formou vyplněného Reklamačního formuláře, který je umístěn na příslušné podstránce elektronického obchodu Prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží při zasílání na reklamaci pojistit. Prodávající nepřijímá zásilky na dobírku. Kupující je povinen v oznámení o reklamaci uvést pravdivě všechny požadované údaje, zejména uvést přesný druh a rozsah vady zboží; kupující rovněž uvede, která ze svých práv vyplývajících z § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má rovněž právo uplatnit reklamaci u osoby pověřené výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "pověřená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej prodávající zašle kupujícímu na jeho žádost.

8.12.       Reklamační řízení ve vztahu ke zboží dodávanému prodávajícímu je zahájeno dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny následující podmínky:

a)    doručení Oznámení o reklamaci Prodávajícímu,

b)  doručení reklamovaného zboží od Kupujícího Prodávajícímu nebo určené osobě,

c)    doručení přístupových kódů, hesel apod. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto informace nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

8.13.         Je-li předmětem reklamace zboží, které objektivně nelze prodávajícímu dodat nebo které je pevně spojeno, je kupující povinen kromě splnění podmínek dle bodu 8.12 písm. a) a c) těchto reklamačních a obchodních podmínek poskytnout veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby mohl prodávající nebo jím pověřená třetí osoba reklamované zboží prohlédnout.Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze prodávajícímu objektivně dodat nebo které je opraveno, se zahajuje dnem, kdy byla provedena kontrola zboží podle věty první. Pokud však Prodávající nebo jím určená třetí osoba nezajistí provedení kontroly v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od doručení Oznámení o reklamaci Prodávajícímu, je reklamační řízení zahájeno dnem doručení Oznámení o reklamaci Prodávajícímu.

8.14.       Prodávající nebo jím pověřená osoba vystaví Kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace Zboží ve vhodné formě zvolené Prodávajícím, např. Formou dopisu nebo písemně, ve kterém je prodávající povinen přesně označit reklamované vady zboží a znovu poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z bodu 8.1. až 8.3. těchto obchodních a reklamačních podmínek (§ 622 občanského zákoníku) a o právech vyplývajících z bodu 8.4. až 8.5. těchto obchodních a reklamačních podmínek (§ 623 občanského zákoníku). Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, je prodávající povinen doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace neprodleně; není-li možné potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o uplatnění reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí být doručeno, má-li kupující možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.15.         Kupující je oprávněn rozhodnout, které ze svých práv podle § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatní, a zároveň je povinen bezodkladně doručit prodávajícímu informaci o svém rozhodnutí. Na základě rozhodnutí kupujícího, které z práv podle § 622 a § 623 občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména je-li nutné složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí prodávající nebo určená osoba reklamaci ihned; v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení stížnosti však nesmí trvat déle než 30 dnů od data podání stížnosti. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové.

8.16.       Uplatnil-li kupující reklamaci zboží v prvních 12 měsících od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci vyřídit pouze tak, že ji zamítne na základě odborného vyjádření nebo posudku vydaného autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou nebo posudku určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nesmí prodávající požadovat po kupujícím úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiných nákladů souvisejících s odborným posouzením zboží.

8.17.     Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající reklamaci zamítl, je osoba, která reklamaci vyřídila, povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zašle zboží k odbornému posouzení osobě uvedené v reklamačním dokladu, nese náklady na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré další související účelně vynaložené náklady prodávající, a to bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující znaleckým posudkem odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může kupující nárok znovu uplatnit; po dobu provádění znaleckého posudku záruční doba neplyne. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i veškeré související účelně vynaložené náklady. Opětovně uplatněný nárok nelze zamítnout.

8.18.     Záruka se nevztahuje na vady, na které byl kupující prodávajícím upozorněn při uzavření smlouvy nebo o kterých s ohledem na okolnosti, za nichž byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět. 

8.19.     Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží jiným bezvadným zbožím se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

8.20.     Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a)   pokud kupující neuplatnil právo z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží do konce záruční doby zboží,

b)    pokud se jedná o mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

c)     pokud je vada zboží způsobena používáním zboží v podmínkách, které svou intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají přirozenému prostředí zboží,

d)   pokud byla vada zboží způsobena neodbornou manipulací, provozem nebo zanedbáním péče o zboží,

e)     jestliže vada zboží byla způsobena poškozením zboží přetížením nebo použitím v rozporu s podmínkami stanovenými v dokumentaci nebo obecnými zásadami běžného užívání zboží,

f)    jestliže vada zboží byla způsobena poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,

g)   byla-li vada zboží způsobena náhodným znehodnocením a náhodným poškozením zboží,

h)        byla-li vada zboží způsobena neodborným zásahem, poškozením vodou, požárem, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

i)        byla-li vada zboží způsobena zásahem do zboží osobou, která k tomu nebyla oprávněna.

Je-li zásilka neúplná nebo jedná-li se o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit prohlídkou zásilky při dodání zboží a kterou kupující neoznámil zástupci prodávajícího v souladu s bodem 5.8 těchto Reklamačních a obchodních podmínek, budou následné reklamace tohoto druhu uznány pouze v případě, že Kupující prokáže, že reklamované vady měl již v době převzetí zboží Kupujícím.

8.21.     Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a reklamační řízení ukončit jedním z následujících způsobů:

a)    předáním opraveného zboží,

b)   výměnou zboží,

c)    vrácením kupní ceny zboží,

d)   vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e)   písemným vyzváním k převzetí zboží určeného prodávajícím,

f)     odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.22.       Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemný doklad o způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb nebo doručovací služby.

Prodávající informuje kupujícího o výsledku vyřízení reklamace neprodleně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a současně bude kupujícímu spolu se zbožím nebo e-mailem doručen doklad o vyřízení reklamace.

8.23.         Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání zboží, není-li pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba. Zasílané produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmivo pro domácí zvířata mají minimální dobu trvanlivosti delší než 2 měsíce před datem spotřeby, v případě kratší doby spotřeby prodávající kontaktuje kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka bude odeslána pouze se souhlasem kupujícího.

8.24.     Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu záruční opravy zboží.

8.25.       V případě výměny zboží za nové zboží bude kupujícímu vystaven doklad o výměně zboží a případné další reklamace budou uplatňovány na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové zboží začíná záruční doba běžet znovu od převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.

8.26.     V případě odstranitelné vady bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto Reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a)     Prodávající zajistí odstranění vady, nebo

b)    Prodávající vymění vadné zboží.

8.27. Prodávající je povinen zajistit odstranění vady zboží, které je v rozporu s těmito Reklamačními a obchodními podmínkami.       Jedná-li se o odstranitelnou vadu a kupující bezodkladně neurčí podle bodu 8.15 těchto reklamačních a obchodních podmínek způsob vyřízení reklamace, vyřídí prodávající reklamaci odstraněním vady.

8.28.     Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu opakovaně se vyskytující odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, je prodávající povinen v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.15. těchto Reklamačních a obchodních podmínek, vyřídí Prodávající reklamaci následujícím způsobem:

a)       výměnou Zboží za jiné funkční Zboží stejných nebo lepších technických parametrů, nebo

b)    v případě, že Prodávající nemůže Zboží vyměnit za jiné Zboží, vyřídí Prodávající reklamaci vrácením kupní ceny za Zboží.

8.29.         Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o reklamaci a v potvrzení o reklamaci zboží dle bodu 8.14 těchto Reklamačních a obchodních podmínek.

8.30.     Pro účely reklamace se výskyt jedné opakující se odstranitelné vady více než dvakrát považuje za opakující se odstranitelnou vadu.

8.31.   Pro účely reklamace se výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně považuje za opakující se odstranitelnou vadu.

8.32.     Právo Kupujícího na reklamaci vady Zboží je vyčerpáno poté, co Kupující uplatnil své právo a požádal Prodávajícího o odstranění vady Zboží v souladu s bodem 8.1 těchto Reklamačních a prodejních podmínek, a bez ohledu na výsledek reklamace bude jakákoli opětovná reklamace stejné jedinečné vady (nikoli vady stejného druhu) zamítnuta.

8.33.     Ustanovení článku 8 těchto Reklamačních a obchodních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) Zákona.

8.34.     Není-li spotřebitel spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu.

Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu dle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím FIT PLUS je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 29, 827 99 Bratislava 27,www.soi.sk nebo jiný příslušný oprávněný právní subjekt zapsaný v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je k dispozici na http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo si vybrat, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

Spotřebitel může využít platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

9.      Osobní údaje a jejich ochrana

9.1.    Smluvní strany se dohodly, že za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující, je-li fyzickou osobou, povinen v objednávce sdělit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

9.2.    Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen za účelem řádného vyřízení a doručení objednávky, pokud je právnickou osobou, oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO (bylo-li přiděleno), telefonní číslo a e-mailovou adresu.

9.3.    Kupující, který se zaregistroval v rámci internetového obchodu, může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci, a to po přihlášení na webové stránce elektronického obchodu v sekci "Můj profil".

9.4.    Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že v souladu s čl. 6 odst. 1. (b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. prosince 2016.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "Regulativ"), bude prodávající jako provozovatel informačního systému zpracovávat osobní údaje kupujícího při uzavírání kupní smlouvy bez souhlasu kupujícího jako subjektu údajů, neboť zpracování osobních údajů kupujícího bude prodávající provádět v rámci předsmluvního vztahu s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, v níž kupující vystupuje jako jedna ze smluvních stran.

9.5.    Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po dodání objednaného zboží nebo služeb kupujícímu na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího také pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží nebo služby.

9.6.    Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji Kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy Slovenské republiky.

9.7.    Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. (a) a (b) Nařízení, bude shromažďovat osobní údaje kupujícího výhradně za účelem stanoveným v těchto obchodních podmínkách.

9.8.    Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího bude vždy shromažďovat odděleně na základě odpovídajícího právního základu pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, a zajistí, aby tyto osobní údaje byly zpracovávány a používány pouze způsobem, který je v souladu s účelem, pro který byly shromážděny, a nebude je kombinovat s osobními údaji shromážděnými za jiným účelem nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

9.9.    Kupující bude před odesláním objednávky požádán, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že mu prodávající dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem sdělil:

 • své identifikační údaje, které jsou uvedeny v článku 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek, prokazující totožnost prodávajícího,
 • kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědná osoba prodávajícího,
  účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ pro zpracování osobních údajů,
 • že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného zpracování a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
 • pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 nařízení č. 101/2000 Sb. (f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
 • identifikace třetí strany, kterou je společnost, která bude kupujícímu dodávat objednané zboží, případně identifikační údaje dalších příjemců nebo kategorií příjemců osobních údajů, pokud existují,
 • doba uchování osobních údajů, resp. kritéria pro jejich určení,

9.10.    Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude postupovat způsobem, který není v rozporu s Nařízením ani jinými obecně závaznými právními předpisy nebo je neobchází.

9.11.    V souladu s Nařízením poskytne prodávající kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

 • identifikační a kontaktní údaje prodávajícího a případně zástupce prodávajícího,
 • kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
 • pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) bod i) bod ii) bod ii) bod iii) bod iv). (f) oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
 • typ příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují, případně informace o tom, že prodávající hodlá předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
 • dobu uchovávání osobních údajů, případně dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 • informace o existenci práva požadovat přístup k osobním údajům a práva na opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování nebo práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • informace o tom, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy, zda je kupující povinen osobní údaje poskytnout, jakož i o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů,
  neexistence automatizovaného rozhodování, včetně profilování;

9.12.    Kupující má právo získat od prodávajícího kopii zpracovávaných osobních údajů a získat k nim všechny výše uvedené informace. Prodávající si může účtovat poplatek ve výši administrativních nákladů na zhotovení kopie za každou další kopii, o kterou Kupující požádá.

9.13.    Pokud Kupující uplatní své právo podle článku 9.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu žádosti Kupujícího je zřejmé, že uplatňuje své právo podle článku 9.11.11 se žádost považuje za podanou podle tohoto nařízení.

9.14.    Kupující má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů prodávajícím, o nichž se domnívá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu, v jakém se takového přímého marketingu týkají. Pokud Kupující vznese námitku proti takovému zpracování, Prodávající přestane zpracovávat osobní údaje pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky Prodávajícímu a osobní údaje dotčeného Kupujícího již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

9.15.    Kupující může při podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, podat stížnost na takové zpracování Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. Nemá-li kupující plnou způsobilost k právním úkonům, může jeho práva vykonávat jeho zákonný zástupce.

9.16.    Prodávající přijme vhodná opatření, aby kupujícímu poskytl veškeré informace uvedené v bodě 9.11 ve stručné, přehledné, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jiným způsobem, na kterém se s Kupujícím dohodne.

9.17.    Prodávající poskytne Kupujícímu informace o opatřeních přijatých na základě žádosti Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

9.18.    Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy se předpokládá, že zpracování osobních údajů kupujícího bude zahrnovat zpřístupnění a přístup k osobním údajům kupujícího následujícím třetím osobám.

IN TIME, s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31342621, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 4376./B

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl SRO, vložka č. 26367./B

Geis Parcel SK s.r.o., se sídlem Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl SRO, vložka č. 21503./S

TOPTRANS EU, a.s., se sídlem Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl Sa, vložka č. 10363./N

Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, provozovatel internetových stránek www.heureka.sk, na území České republiky (výhradně pro Naspers OCS Czech Republic, s.r.o.), a to výhradně za účelem zkvalitnění služeb Prodávajícího na základě hodnocení zákazníků Prodávajícího; v takovém případě je souhlas udělený podle tohoto odstavce dobrovolný a Zákazník je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

10.  Odstoupení od kupní smlouvy

10.1.     Pokud prodávající nemůže splnit své závazky z kupní smlouvy z důvodu vyčerpání zásob prodávajícího, nedostupnosti zboží nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě ukončil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožňují splnění závazků prodávajícího z kupní smlouvy, nebo z důvodu vyšší moci, nebo pokud prodávající ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat, nezajistí, aby prodávající které po něm lze spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo za cenu uvedenou v objednávce, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a současně je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu na zboží sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

10.2.       Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 a násl. obchodních podmínek. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") do 14 dnů od převzetí zboží nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust.

10.3.         Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a vyzkoušet způsobem obvyklým při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

10.4.     Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud

a)         je zboží objednané kupujícím v rámci jedné objednávky dodáváno odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b)         dodává zboží složené z více částí nebo kusů, a to ode dne převzetí poslední části nebo kusu,

c)         dodává zboží na základě smlouvy opakovaně po určitou dobu, a to ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

10.5.         Kupující může od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží, odstoupit také před počátkem běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.6.       Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemně způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že odstoupení od smlouvy bylo učiněno, nebo formou zápisu na jiném trvalém nosiči nebo na formuláři, který je přílohou č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, je-li oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.7.         Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat údaje požadované ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek.

10.8.      Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se od počátku i všechny dodatkové smlouvy související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. V souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy nelze po kupujícím požadovat žádné náklady ani jiné platby, s výjimkou nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3, § 10 odst. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a služba byla poskytnuta v plném rozsahu.

10.9.     Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele, nebo je předat prodávajícímu či osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající nabídl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta dle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

10.10. Kupující je povinen dodat prodávajícímu zboží kompletní, včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, nejlépe v původním obalu a nepoužité.

10.11.  Doporučuje se, aby bylo zboží pojištěno. Zásilky na dobírku nejsou prodávajícím akceptovány. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu platby podle tohoto článku těchto Obchodních podmínek před dodáním Zboží Kupujícímu nebo do doby, než Kupující prokáže, že Zboží bylo Prodávajícímu vráceno, ledaže Prodávající navrhne osobní odběr Zboží nebo odběr prostřednictvím jím pověřené osoby.

10.12. Náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu nebo jím pověřené osobě nese Kupující. To neplatí, pokud se prodávající dohodl, že je ponese sám, nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku takového nakládání se zbožím, které je nad rámec nakládání nezbytného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.14. Prodávající je povinen vrátit Kupní cenu za Zboží Kupujícímu stejným způsobem, jaký použil Kupující při její úhradě, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení peněz, aniž by v této souvislosti Kupujícímu vznikly jakékoli další náklady.

10.15. V případě, že Kupující odstoupí od Smlouvy a dodá Prodávajícímu Zboží, které je použité, poškozené nebo nekompletní, zavazuje se Kupující zaplatit Prodávajícímu:

a)             hodnotu, o kterou byla snížena hodnota Zboží ve smyslu tř. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši

b)             náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu, vypočtené dle ceníku poprodejního servisu zboží.

Kupující je povinen nahradit prodávajícímu škodu dle tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek, a to maximálně do výše rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.16. V souladu s § 7 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku nemůže kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

-           prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží zhotoveného na zakázku nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

-            prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

-             prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

-             poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud bylo jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

10.17. Ustanovení článku 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.         Pokud je kupní smlouva uzavřena písemně, musí mít jakákoli změna kupní smlouvy písemnou formu.

11.2.     Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat formou e-mailových zpráv.

11.3.     Příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Sb. č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.4.         Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají vůči kupujícímu účinnosti uzavřením kupní smlouvy.

11.5.       Kupující bude před odesláním objednávky požádán, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že si přečetl, porozuměl a plně přijal tyto podmínky prodeje a záruční nároky.

 

Reklamační formulář

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy