Reklamační řád

s-complaint

Kupující je oprávněn zboží vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí i po něm. Je oprávněn zboží nepřevzít, pokud je na zboží nebo jeho obalu viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží nekompletní. V takovém případě je vždy povinen sepsat s dotyčným řidičem protokol o škodě/reklamaci nebo odmítnout převzetí zásilky. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu musí být nahlášeno ihned po obdržení zásilky a výrobek nesmí být používán. Pozdější reklamace tohoto druhu budou uznány pouze v případě, že kupující prokáže, že reklamované vady byly přítomny již v době převzetí zboží od dopravce.

V případě reklamace se uplatní obvyklý reklamační postup uvedený v Reklamačním řádu pro zákazníky FIT PLUS. Při uplatnění dalších práv vyplývajících z odpovědnosti společnosti FIT PLUS za vady (tj. práva na výměnu věci, práva na odstoupení od kupní smlouvy a práva na přiměřenou slevu) doručí kupující reklamované zboží včetně faktury (případě jiné formy daňového dokladu), která slouží zároveň jako záruční list, na adresu FIT PLUS Group s.r.o., Elektrárenská 12587/1, Bratislava, Slovenská republika.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční firmou, poštou apod.). V případě zaslání zboží k reklamaci touto formou je kupující povinen přiložit reklamační formulář s popisem reklamované vady, který je součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou na adresu reklamačního oddělení prodávajícího je kupující povinen zásilku označit na viditelném místě nápisem "REKLAMACE". Zásilka určená k reklamaci musí obsahovat: reklamované zboží včetně kompletního příslušenství, kopii dokladu o koupi nebo platný záruční list, byl-li vystaven, řádně vyplněný reklamační formulář (obsahující podrobný popis vady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje) a případně další doklady související s dodáním zboží a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefonní číslo). Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a pojištěně. Dobírku prodávající nepřijímá.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci žádáme kupujícího o předání zboží kompletního a ve vhodném obalovém materiálu, který odpovídá přepravním požadavkům dodávaného zboží - nejlépe v originálním obalu. Prodávající není povinen přijmout zboží k reklamaci, pokud není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi, příslušenstvím a doklady.

Prodávající rozhodne o reklamaci zpravidla ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno komplexní technické posouzení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů od data reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Prodávající po přezkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží vyřídí reklamaci na místě; není-li možné reklamaci vyřídit ihned, prodávající reklamované zboží přijme do reklamačního řízení a o této skutečnosti sepíše písemný záznam. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli doklad o reklamaci a o způsobu jejího vyřízení, i když reklamaci nevyhoví na místě a v plném rozsahu.

 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

Pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady, může kupující místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada pouze součásti věci, výměnu součásti. Pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže, může prodávající místo odstranění vady vždy vyměnit vadnou věc za věc bez vady.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy (koupě) odstoupit. Stejná práva náleží kupujícímu, jde-li o vady odstranitelné, avšak nemůže-li kupující věc řádně užívat pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

V případě jiných neodstranitelných vad má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Prodávající vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace předem dohodnutým způsobem ( prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno automaticky na adresu kupujícího.

Právo z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruční doba, zaniká, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Komplexní informace o reklamacích naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách v části Reklamační řád.

 

Při vrácení zboží je třeba vyplnit náš Reklamační formulář.